Vedtægter 2018

Vedtægter for Den humanitære forening Remèts venner

Navn:

Foreningens fulde navn er; “Den humanitære forening Remèts venner”.

Formål:

Foreningens formål er, at yde humanitær hjælp og støtte til socialt dårligt stillede personer fra institutioner og familier med hvem foreningen har kontakt i Rumænien.

Med henblik på at give familier og børn anstændige levevilkår kan der ydes økonomisk og materiel støtte til socialt udsatte familier og personer fra institutioner primært omkring Stremt, Judetul Alba.

For at højne uddannelsesniveauet for socialt udsatte børn og unge, som foreningen har kontakt med, kan der ydes støtte til videre uddannelse. Dette være sig i form af stipendiat, kostskoleophold, tilskud til kollegium, skolepenge etc.

Der kan endvidere ydes støtte til ferieophold for børn og unge.

Ved overskud af effekter og/eller penge, vil disse gå til andre trængende i Rumænien.

 • 1: Som medlemmer optages alle der måtte ønske det, og medlemskab tegnes for et år ad gangen.
 • 2: Der afholdes årligt en generalforsamling, senest med udgangen af marts måned.
 • 3: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. På generalforsamlingen vælges blandt medlemmerne en bestyrelse på minimum fem (5) personer. Herudover indsættes Macavei Nastasia-rodica, eller dennes stedfortræder, som fast medlem af bestyrelsen.

Valgperioden er for to år, så der er to på valg det ene år og efterfølgende tre, for derved at sikre kontinuitet i bestyrelsesarbejdet. Herudover vælges to suppleanter.

Der skal vælges to revisorer samt en suppleant herfor. Valg periode for revisorer og suppleanter er etårig.

Alle medlemmer, der har indbetalt kontingent rettidigt, er stemmeberettigede på generalforsamlingen, enten ved fremmøde eller skriftlig fuldmagt til andet fuldgyldigt medlem.

Medlemskabet gælder for en husstand, og hvert medlemskort giver en stemme.

Afstemninger på generalforsamlingen afgøres ved almindeligt stemmeflertal.

Generalforsamlingen indkaldes pr. brev/mail mindst en måned før afholdelse.

Emner der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest to uger før generalforsamlingen.

Dagsordenen til generalforsamlingen skal være som følger:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Aflæggelse af revideret regnskab
 4. Vag til bestyrelsen
 5. Valg af revisorer
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Indkomne forslag
 8. Eventuelt. Der kan under eventuelt ikke træffes beslutninger.
 • 4: Kontingentet for et år fastsættes på generalforsamlingen.
 • 5: Bestyrelsen konstituerer sig med formand, sekretær, kasserer samt to bestyrelsesmedlemmer.

Formanden, eller dennes stedfortræder, tegner foreningen i forhold til eksterne samarbejdspartnere.

Disposition af foreningens midler kan kun ske med underskrift fra formand og kasserer.

 • 6: Der skal føres protokol af hvilken det fremgår hvilke dispositioner bestyrelsen har gjort.
 • 7: Bestyrelsen kan ikke disponere så foreningen påføres gældsforpligtigelser.
 • 8: Kassereren skal løbende føre regnskab efter almindeligt gældende regnskabsprincipper.

Regnskabs- og kontingentåret er pr. 1. januar til 31. december.

Regnskabet skal være revideret af de valgte revisorer inden generalforsamlingen.

 • 9: Nedlæggelse af foreningen kan kun ske hvis et flertal på en ordinær samt en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling stemmer herfor.
 • 10: De midler der måtte være indestående på foreningens konto ved nedlæggelse, skal udbetales som et engangsbeløb jf. formålsparagraffen, med samtidig underrettelse af modtagerne om foreningens ophør.

Således vedtaget på generalforsamling 10 marts 2009 og med ændring på generalforsamlingen 19. marts 2014 og 10. marts 2018.

 

Peter Hansen, formand                                                        Irene Hjort,

 

 

Jørn Sørensen, koordinator                                                   Ivan Nielsen

 

 

Frank Nielsen, kasserer                                                       Anne Grethe Mendel