Generalforsamling 2018

Referat af generalforsamling i Den humanitære forening Remèts venner lørdag den 10. marts 2018 i Auning.

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Aflæggelse af revideret regnskab.
  4. Indkomne forslag
  5. Valg til bestyrelsen
  6. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant.
  7. Fastsættelse af kontingent
  8. Eventuelt.

 Ad 1. Valg af dirigent.

Gunnar Olsen blev valgt som dirigent og Jørn Sørensen og Peter Hansen til referenter. Gunnar Olsen takkede og bemærkede, at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til vedtægterne med det forudsatte varsel til medlemmerne.

Ad 2. Formandens beretning.

Peter Hansen omdelte bestyrelsens skriftlige Årsberetning for foreningens arbejde i 2017.

Formanden takkede de mange fremmødte og oplyste indledningsvis, at foreningen i 2017 har haft ca. 80 medlemmer. Der er både tale om familier og enkeltpersoner, men medlemstallet er faldenden.

Bestyrelsen konstituerede sig efter sidste års generalforsamling med Peter Hansen som formand og Frank Nielsen som kasserer. Jørn Sørensen blev koordinator og sekretær. Foreningens koordinator i Rumænien er Rodica Macavei.

Bestyrelse har holdt ordinære møder i 2017 og har løbende haft dialog gennem telefon og mail. Formand, kasserer og koordinatorer samt koordinator i Rumænien har mødtes i Danmark og Rumænien, og er i jævnlig kontakt i forhold til foreningens virke.

Foreningens medlemmer er grundlaget for vores arbejde, sammen med donationer og det frivillige arbejde, der bliver ydet af medlemmerne.

Foreningens aktiviteter i 2017 har især koncentreret sig om hjælp til socialt dårligt stillede familier, samt støtte til istandsættelse af familiernes huse samt koordinering af pakker og andet fra de enkelte familiers danske sponsorfamilier. Familierne i Rumænien er udvalgt i et samarbejde mellem vores koordinatorer og de lokale myndigheder. I 2017 er der familier, som har fået en indkomst, så de kan klare sig selv, og de danske sponsorfamilier har fået en ny familie. Der er således kommet 4 nye familier til, som bor i nogle meget ringe boliger.

Hjælpen til familierne vedrører en lang række formål eksempelvis læge- og tandlægeudgifter, udgifter til børnenes transport til skole, støtte til unge på videregående uddannelse, skoleudgifter og ekstra undervisning til elever med særlige behov, eller hjælp til ekstraundervisning i forbindelse med afgangseksamen.

Vores koordinatorer Rodica og Jørn gør en stor indsats i forhold til familiernes sundhed herunder hjælp i forbindelse med sygdom, men også med at motivere børnene i forhold til at børste tænder og til at gå til tandlæge.

I august/september 2017 havde foreningen for arrangeret en sponsortur, hvor de danske sponsorer for egen regning kunne deltage i børnenes sommerferietur. På den måde fik man mulighed for at være sammen med børnene, men turen og aktiviteterne var tilrettelagt med fokus på børnene.

Formanden henviste endvidere til den skriftlige beretning, hvor man kan læse mere.

Jørn Sørensen og Rodica Macavei supplerede med at fortælle mere konkret om foreningens arbejde i forhold til familierne. I fremtiden skal vi nok ikke lave de store ombygninger, men have mere fokus på børnene i relation til uddannelse og arbejde.

Jørn Sørensen fortalte om den planlagte sponsortur i 2018. Rejsen foretages med fly begge veje i samarbejde med JS rejser.

Formanden takkede på bestyrelsens vegne medlemmerne for deres bidrag og interesse. En særlig tak blev rettet til Carmen Vele og JS rejser, som har doneret overskud fra salg i bussen samt andre, der har doneret beløb.

En særlig tak til de danske sponsorfamilier og ikke mindst tak til Rodica Macavei og Jørn Sørensen for deres store arbejde for foreningen i Rumænien.

Beretningen blev taget til efterretning.

Ad 3. Aflæggelse af revideret regnskab.

Formanden og kassereren omdelte og fremlagde regnskabet.

Foreningen har haft indtægter for 154.724 kr. i 2017 og udgifter på 106.083 kr. Regnskabet viste således et overskud på 48.641 kr. Ved udgangen af året havde foreningen en positiv saldo på 140.809 kr.

Formanden bemærkede, at der i Rumænien har været afholdt udgifter på 125.191 kr., således at saldoen i Rumænien ved årsskiftet 31/12 2017 var positiv med 5.802 kr.

Foreningen fik i 2017 et tilskud på i alt 11.538 kr. fra Kulturministeriets pulje til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål. Bevillingen skal bruges inden 31. maj 2018 indenfor en række godkendte formål.

Generalforsamlingen godkendte regnskabet for 2017.

Ad 4. Indkomne forslag.

Bestyrelsen foreslog følgende vedtægtsændring for Den humanitære forening Remèts venner:

I §3 ændres: “Herudover indsættes Carmen Petean, eller dennes stedfortræder, som fast medlem af bestyrelsen.” til: “Herudover indsættes Macavei Nastasia-rodica, eller dennes stedfortræder, som fast medlem af bestyrelsen.”

Vedtægtsændringen blev vedtaget enstemmig.

Ad 5. Valg til bestyrelsen.

Bestyrelsen har i den foregående periode bestået af: Peter Hansen (formand), Aarhus N, Frank Nielsen, Aalborg (kasserer), Irene Hjort, Rødkærsbro, Anne Margrethe Mendel,

Auning, Ivan Nielsen, Aalborg og Jørn Sørensen, Havndal. Herudover er vores rumænske koordinator Rodica Macavei tilknyttet bestyrelsen.

Suppleanter: Poul Bengt Petersen, Vejle og Per Østergaard, Rødkærsbro.

På valg var:

Irene Hjort, Jørn Sørensen og Anne Margrethe Mendel som blev genvalgt.

Som suppleanter blev valgt Per Østergaard, Rødkærsbro og Ole Kryger Andersen, Ringe.

Ad 6. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant.

Som revisorer blev genvalgt Benny Thomsen, Ryomgaard og Niels Jørgen Jørgensen. Lissy Tofteby blev genvalgt som suppleant.

Ad 7. Fastsættelse af kontingent

Generalforsamlingen fastsatte uændret kontingent på 600 kr. årligt pr. husstand.

Generalforsamlingen besluttede, at enlige m.fl. kan betale 300 kr. eller det kontingent de formår.

Ad 8. Eventuelt.

Formanden takkede afslutningsvis dirigenten og vores værter Anne Grethe og Niels Jørgen for det fine arrangement.

 

Peter Hansen, formand                                                       

Referent

Dato:

Peter Hansen, formand                                                        Ivan Nielsen

 

Jørn Sørensen, koordinator                                                   Irene Hjort

 

Frank Nielsen, kasserer                                                       Anne Grethe Mendel

 

Macavei Nastasia-rodica, koordinator