Generalforsamling 2017

Referat af generalforsamling i Den humanitære forening Remèts venner lørdag den 11. marts 2017 i Auning.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Aflæggelse af revideret regnskab.

4. Indkomne forslag

5. Valg til bestyrelsen

6. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant.

7. Fastsættelse af kontingent

8. Eventuelt.

 

Ad 1. Valg af dirigent.

Gunnar Olsen blev valgt som dirigent og Jørn Sørensen og Peter Hansen til referenter.

Gunnar Olsen takkede og bemærkede, at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til vedtægterne med det forudsatte varsel til medlemmerne.

Ad 2. Formandens beretning.

Peter Hansen omdelte bestyrelsens skriftlige Årsberetning for foreningens arbejde i 2016.

Formanden takkede de mange fremmødte og oplyste indledningsvis, at foreningen i 2016 har haft ca. 90 medlemmer. Der er både tale om familier og enkeltpersoner.

Bestyrelsen konstituerede sig efter sidste års generalforsamling med Peter Hansen som formand og Frank Nielsen som kasserer. Jørn Sørensen blev koordinator og sekretær. Foreningens koordinator i Rumænien er Rodica Macavei.

Bestyrelsen har holdt få møder i den forløbne periode, men har haft løbende dialog gennem telefon og mail. Formand, kasserer og koordinatorer har mødtes i Danmark og Rumænien, og er også i jævnlig kontakt i forhold til foreningens virke.

Foreningens medlemmer er grundlaget for vores arbejde, sammen med donationer og det frivillige arbejde, der bliver ydet af medlemmerne.

Foreningens aktiviteter i 2016 har især koncentreret sig om hjælp til socialt dårligt stillede familier, samt istandsættelse af familiernes huse samt koordinering af pakker og andet fra de enkelte familiers danske sponsorfamilier. Familierne i Rumænien er udvalgt i et samarbejde mellem vores koordinatorer og de lokale myndigheder.

I 2016 har foreningen haft et arbejdshold i Rumænien i maj, men der er også givet hjælp til materialer og i nogle tilfælde anvendt lokale håndværkere.

En stor aktivitet i 2016 har været ferieophold/sommerlejer for børn fra socialt dårligt stillede familier. I august/september 2016 havde foreningen arrangeret en sponsortur, hvor de danske sponsorer for egen regning kunne deltage i børnenes sommerferietur. På den måde fik man mulighed for at være sammen med børnene, men turen og aktiviteterne var tilrettelagt med fokus på børnene. De 11 danske deltagere var med bus fra Danmark, da JS rejser havde en tom returbus. Turen gik i Baile Olanesti i Sydkarpaterne.

Formanden henviste endvidere til den skriftlige beretning, hvor man kan læse mere.

Jørn Sørensen og Rodica Macavei supplerede med at fortælle mere konkret om foreningens arbejde i forhold til familierne. Det har været et rigtigt stort arbejde at lave hus og tag ved familien Sârb. Der blev endvidere sat to stuer i stand ved en af familierne hvor moderen var døende af kræft. Der er blevet skiftet lidt ud i familierne. Fremover er det ikke muligt at sende pakker på samme måde som da vi kunne sende dem med bussen og pengene sættes i stedet ind på kontoen, så tingene kan købes i Rumænien. Rodica hilste fra alle familierne. Hun harbesøgt dem 7 gange i løbet af året for at finde ud af hvad de mangler mv. Også Victoria har hjulpet os meget, men har nu fået andet arbejde.

I fremtiden skal vi nok ikke lave de store ombygninger, men have mere fokus på børnene i relation til uddannelse og arbejde. Men nogle skal have hjælp til materiealer og have lavet vand og toiletforhold. 2 familiere skal i have hjælp til materialer så de kan få vand lagt ind.

En af de unge piger fik en lille pige den 1. marts., og det skal der også hjælpes i forhold til

Rita takkede på sin families vegne for de ting, der er blevet lavet ved huset. De er meget taknemmelige.

Jørn Sørensen fortalte om den planlagte sponsortur i 2017 med afgang den 30. august og hjemkomst 10. september. Rejsen foretages med fly begge veje i samarbejde med JS rejser.

Det bliver et mix mellem besøg ved familierne i Stremt kommune, hvor de danske familier får en indsigt i forholdene ved de rumænske familier samt en festdag sammen med familierne på Jørns grund og ”Slottet”. Herefter er der deltagelse i børnenes tur til Baile Olanesti. Prisen bliver 6.185 kr. inkl. fuld pension og udflugter. Rocica håbede at turen ville gå lige så godt som sidste år, hvor der opstod god forbindelse mellem børnene og de danske sponsorfamilier.

Formanden takkede på bestyrelsens vegne medlemmerne for deres bidrag og interesse.

Der var også tak til de danske sponsorfamilier, dem der har bidraget med donationer samt de medlemmer, der har deltaget på vores arbejdshold, og har ydet en kæmpe indsats med renovering af husene i Rumænien. Og ikke mindst var der tak til Rodica Macavei og Jørn Sørensen for deres store arbejde for foreningen i Rumænien. En særlig tak blev rettet til Carmen Vele og JS rejser, som har doneret overskud fra salg i bussen samt velvilligt transporteret pakker fra sponsorfamilier og andet til Rumænien.

Beretningen blev taget til efterretning.

Ad 3. Aflæggelse af revideret regnskab.

Formanden og kassereren omdelte og fremlagde regnskabet.

Foreningen har haft indtægter for 97.065 kr. i 2016 og udgifter på 160.194 kr. Regnskabet viste således et underskud på 63.130 kr. Ved udgangen af året havde foreningen en positiv saldo på 92.168 kr.

Formanden bemærkede, at der i Rumænien har været afholdt udgifter på 120.899 kr., således at saldoen i Rumænien ved årsskiftet 31/12 2016 var positiv med 44.667 kr.

Foreningen fik i 2016 et tilskud på i alt 17.305,78 kr. fra Kulturministeriets pulje til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål. Bevillingen skal bruges inden 31. oktober 2017 indenfor en række godkendte formål.

Generalforsamlingen godkendte regnskabet for 2016.

Ad 4. Indkomne forslag.

Der var ikke indkommet forslag.

Ad 5. Valg til bestyrelsen.

Bestyrelsen har i den foregående periode bestået af: Peter Hansen (formand), Aarhus N, Jette Mikkelsen, Arden, Frank Nielsen, Aalborg (kasserer), Irene Hjort, Rødkærsbro, Anne Margrethe Mendel, Auning og Jørn Sørensen, Havndal. Herudover er vores rumænske koordinator Rodica Macavei med i bestyrelsen.

Suppleanter: Rasmus Molbo, Randers og Poul Bengt Petersen.

På valg til bestyrelsen var: Peter Hansen, Jette Mikkelsen og Frank Nielsen. Jette Mikkelsen genopstillede ikke. I stedet blev valgt Ivan Nielsen, Aalborg. Peter Hansen og Frank Nielsen blev genvalgt.

Som suppleanter blev valgt Poul Bengt Petersen, Vejle og Per Østergaard, Rødkærsbro.

Ad 6. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant.

Som revisorer blev genvalgt Benny Thomsen, Ryomgaard og Niels Jørgen Jørgensen. Lissy Tofteby blev genvalgt som suppleant.

Ad 7. Fastsættelse af kontingent

Generalforsamlingen fastsatte uændret kontingent på 600 kr. årligt pr. husstand.

Generalforsamlingen besluttede, at enlige m.fl. kan betale 300 kr. eller det kontingent de formår.

Ad 8. Eventuelt.

Formanden takkede afslutningsvis dirigenten og vores værter Anne Grethe og Niels Jørgen for det fine arrangement. Formanden takkede på bestyrelsens vegne medlemmerne for deres bidrag og interesse. Der var også en særlig tak til Jette Nielsen for hendes indsats i de mange år i bestyrelsen.

Peter Hansen, formand

Referent