Generalforsamling 2014

Referat af generalforsamling i Den humanitære forening Remèts venner onsdag den 19. marts 2014 i Auning.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Aflæggelse af revideret regnskab.

4. Indkomne forslag

5. Valg til bestyrelsen

6. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant.

7. Fastsættelse af kontingent

8. Eventuelt.

 

Ad 1. Valg af dirigent.

Rasmus Molbo blev valgt som dirigent og Peter Hansen til referent.

Rasmus Molbo takkede for tilliden og bemærkede, at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til vedtægterne med det forudsatte varsel til medlemmerne.

Ad 2. Formandens beretning.

Peter Hansen omdelte bestyrelsens skriftlige Årsberetning for foreningens arbejde i 2013.

Formanden oplyste indledningsvis, at foreningen som tidligere år har haft ca. 90 medlemmer i 2013. Der er både tale om familier og enkeltpersoner. Bestyrelsen har holdt møder i den forløbne periode, og den har løbende haft dialog gennem telefon og mail.

Aktiviteter i 2013 har især koncentreret sig om hjælp til familier, istandsættelse af familiernes huse samt koordinering af pakker og andet fra de enkelte familiers danske sponsorfamilier. Der er også givet hjælp til eksempelvis tandlægeudgifter mm.

Formanden oplyste, at foreningen endvidere har indgået en aftale om at støtte i 2 piger i forbindelse med universitetsuddannelse. Der er dels tale om en pige fra et børnehjem samt en pige fra en af vores familier. Støtten består dels i en månedlig hjælp til udgifter samt hjælp til undervisningsudgifter herunder en bærbar computer mm. Det er samtidig aftalt, at pigerne hjælper foreningen og vores koordinator Rodica, når der er behov for det.

Jørn Sørensen og Rodica Macavei supplerede med at fortælle mere konkret om foreningens arbejde i forhold til familierne. Foreningen får mange positive tilkendegivelser fra familierne i Rumænien, som er dybt taknemmelige for hjælpen.

Formanden fremhævede vigtigheden af, at vi i foreningen fortsat har fokus på børnenes uddannelse. Det er vigtigt, at de får mulighed for at udvikle deres evner.

En stor aktivitet i 2013 var sommerferieturen for familiernes børn, som gik til Sibiu i Transsylvanien. Som noget nyt havde de danske sponsorfamilier mulighed for at deltage, og det var en stor succes, som foreningen vil gentage i 2014 til et andet sted og med andet indhold. Nogle af deltagerne havde planlagt aktiviteter hjemme fra til om aftenen. Det var en stor succes og meget hyggeligt, selvom det kun blev til en enkelt aften. Det var på grund af almindelig træthed efter udflugterne de andre aftener.

Jørn Sørensen og Rodica Macavei fortalte lidt om den planlagte tur i juni 2014, som går til et kursted i Rumænien, hvor der er gode muligheder for at bade samt andre aktiviteter i naturen. Børnene vil blive fragtet med deres egen bus, og danskerne kommer og møder dem med en bus fra Danmark. Det giver også mulighed for at tage pakker med til familierne i Rumænien.

Formanden takkede afslutningsvis alle medlemmerne for deres bidrag og interesse. Der blev endvidere rettet en særlig tak til de danske sponsorfamilier samt til de andre medlemmer, der har bidraget med donationer. Der var også tak til Carmen og JS rejser, som har doneret et flot overskud fra salg i bussen samt fra rejsefesten i marts. Gunnar og Anny i Reersø har også bidraget med flotte donationer fra deres garagesalg, og der er også andre medlemmer, som har givet store gaver.

Beretningen blev taget til efterretning.

Ad 3. Aflæggelse af revideret regnskab.

Formanden og kassereren omdelte og fremlagde regnskabet.

Foreningen har haft indtægter for 139.143 kr. i 2013 og regnskabet viste et overskud på 65.016 kr.

Formanden bemærkede, at der i Rumænien har været afholdt udgifter på ca. 100.000 kr., således at saldoen i Rumænien ved årsskiftet var negativ, hvor den sidste år var på ca. 21.000 kr.

Bestyrelsen vil i 2014 bestræbe sig på at få gennemført flere projekter end i 2013.

Foreningen fik i 2013 bevilget et tilskud på i alt 30.219,15 kr. fra Tips og Lotto til konkrete humanitære og almennyttige formål. Bevillingen er anvendt i henhold til de godkendte formål fortrinsvis byggematerialer til foreningens arbejde med familiernes huse.

Generalforsamlingen godkendte regnskabet for 2013.

Ad 4. Indkomne forslag.

Bestyrelsen havde udsendt et forslag til ændret formulering af formålet i foreningens vedtægter, så den bedre stemmer overens med den udvikling, der har været foreningens arbejde og støtte.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt ændringen, så den nu lyder:

Foreningens formål er, at yde humanitær hjælp og støtte til socialt dårligt stillede personer fra institutioner og familier med hvem foreningen har kontakt i Rumænien.

Med henblik på at give familier og børn anstændige levevilkår kan der ydes økonomisk og materiel støtte til socialt udsatte familier og personer fra institutioner primært omkring Stremt, Judetul Alba.

For at højne uddannelsesniveauet for socialt udsatte børn og unge, som foreningen har kontakt med, kan der ydes støtte til videre uddannelse. Dette være sig i form af stipendiat, kostskoleophold, tilskud til kollegium, skolepenge etc.

Der kan endvidere ydes støtte til ferieophold for børn og unge.

Ved overskud af effekter og/eller penge, vil disse gå til andre trængende i Rumænien.

Ad 5. Valg til bestyrelsen.

Bestyrelsen har i den foregående periode bestået af: Peter Hansen (formand), Aarhus N, Jette Mikkelsen, Arden, Frank Nielsen, Aalborg (kasserer), Svend Erik Pedersen, Vrinners, Anne Margrethe Mendel, Auning og Jørn Sørensen, Havndal.

Suppleanter: Rasmus Molbo, Randers og Inger Lau, Øster Tørslev.

På valg var Svend Erik Pedersen, Anne Margrethe Mendel og Jørn Sørensen, som blev genvalgt.

Som suppleanter blev valgt Rasmus Molbo, Randers og Hanne Jørgensen, Nyborg.

Ad 6. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant.

Herluf Rasmussen og Niels Jørgen Jørgensen blev genvalgt med Lissy Tofteby som suppleant.

Ad 7. Fastsættelse af kontingent

Generalforsamlingen fastsatte uændret kontingent på 600 kr. årligt pr. husstand.

Generalforsamlingen besluttede, at enlige m.fl. kan betale 300 kr. eller det kontingent de formår.

Ad 8. Eventuelt.

Under eventuelt var der en drøftelse af, om man næste år skal forsøge at afholde generalforsamlingen på en lørdag, således at medlemmer, der kommer langvejs fra, har bedre mulighed for at deltage. Der var en positiv stemning vedr. dette, og bestyrelsen vil arbejde videre med muligheden.

Jørn Sørensen og Frank Nielsen berettede om den planlagte arbejdstur til Rumænien, hvor der tager et arbejdshold af sted den 28. marts. Der sendes 3 mand samt Rodica af sted i bil og Jørn Sørensen støder til senere på motorcykel.

Der blev også givet en status på sponsorturen i juni, hvor der gerne skulle komme lidt flere deltagere.

Bestyrelsen medgav, at foreningens hjemmeside er forældet, og at der skal laves en ny, så det bliver nemmere at komme med aktuelle nyheder til medlemmer. Der har været store tekniske problemer, men det arbejdes på sagen, og bestyrelsen har erkendt, at der er behov for kyndig bistand.

Der var endvidere en drøftelse af muligheden for at søge fonde mv.

Formanden takkede afslutningsvis dirigenten og vores værter Anne Grethe og Niels Jørgen for det fine arrangement. Herefter var der kaffe, tuica, snitter og kage til overflod.

Peter Hansen, formand

Referent

Bestyrelsen konstituerede sig efter mødet med Peter Hansen som formand, Frank Nielsen som kasserer og Jørn Sørensen som koordinator.